Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

14

Hjelmco Oil begär miljöklassning av flygbensin samt nedsättning av skatt

20 April 2009

Sedan den förste juli 2008 betalar förbrukare av oblyad flygalkylatbensin samma skatt som den som förbrukar högblyad vanlig flygbensin. Detta är ett orättvist förfarande. Orsaken är att regering och riksdag ännu inte hunnit med att miljöklassa flygbränslen.

I skrivelse till regeringen har Hjelmco Oil den 17 mars 2009 hemställt om miljöklassning av flygbensin och att oblyad flygalkylatbensin som uppfyller särskilt stränga miljöregler skall erhålla nedsättning av bränsleskatt.

Skatten på flygbensin består i dagsläget av två delar, en energiskatt och en koldioxidskatt. Energiskatt används exempelvis för bilbensin normalt hos Staten för bygga och underhålla landsvägar.  Lufttrafiken som däremot står för sina egna kostnader i form av särskilda  "luftledsavgifter" samt avgifter vid start och landning på flygplatser bör enligt Hjelmco Oil inte påföras energiskatt för flygbränsle

Då det inom EU är planerat att införa regler om handel av utsläppsrätter för det tunga flyget och handeln av utsläppsrätter enbart avser koldioxid talar rättviseskäl för att det skall vara möjligt att helt befria särskild miljöflygbensin från energiskatt.

Hjelmco Oil:s skrivelse ger en bakgrund till problematiken, lämnar förslag till lösning, analyserar statsfinansiella, miljö, hälso, brandfarlighets och marknadskonsekvenser om förslaget genomförs. Hjelmco lämnar även förslag till författningsändringar.

Hjelmco:s skrivelse till Finansdepartmentet återfinns högst uppe till höger.

 

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map