Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

relimg

Tillfällig sänkning av bränsleskatter

09 May 2022

Uppdatering den 9 maj 2022

Riksdagen har uppdragit åt regeringen och regeringen har hos EU-kommissionen begärt att helt få undanta bensin och dieselbränslen från energiskatter under 3 månader, dvs att understiga EU:s minimumskattesatser. Kommissionen kan först tillåta detta efter att samtliga EU-länder godkänt Sveriges begäran. EU:s energiskatteregler med minimumskattesatser genom direktiv är ett sätt att försöka skapa likvärdiga produktions/konkurrensförhållanden inom Unionen så att varor och tjänster fritt kan cirkulera utan att belastas med ex.vis tullavgifter.

Om begäran tillgodoses är det dock oklart när i tiden "skattefriheten" kommer att gälla - men det kan förmodas att gälla någon gång under hösten 2022. Någon information om att underlåta att ta ut de "frivilliga" koldioxidskatterna ( se nedan) har vad känt är inte aviserats.

.........................................

Riksdagen har i höstbudgeten på initiativ av oppositionen (exkl. MP) beslutat om en generell skattesänkning om 40 öre/liter (exkl. moms) för AVGAS och JET-A1 att gälla från den 1 maj 2022. Skattesänkningen gäller även fordonsbränslen och är där 50 öre/liter inkl. moms.

Regeringen har via finansutskottet bett om en ytterligare skattesänkning om 1:30 kr/liter (inkl. moms) för bilbensin och diesel. Detta godkändes den 27 april 2022 av samtliga partier förutom MP.

Det är bekräftat att denna senare sänkning även omfattar AVGAS och JET-A1 och blir 1:05 kr/liter (exkl moms). Denna extra skattesänkning är aviserad att gälla perioden 1 maj - 30 september 2022.

Sammantaget innebär dessa skattesänkningar att Sverige sänker sin energiskatt till EU:s lägsta tillåtna nivå vad gäller diesel. Koldioxidskatten som är 2:64 kr/liter berörs inte. Koldioxidskatten är unik för Sverige, Danmark och Finland inom vårt närområde och kan f.n. betraktas som "frivillig" inom EU.

Från oppositionens sida ( exkl. MP)  har aviserats att man genom riksdagsbeslut skall få Sverige att hos EU begära eliminering av bränsleskatterna under en icke angiven tidsperiod. En sådan begäran måste dock godkännas av EU:s samtliga medlemsstater för att kunna införas. Om detta sker är oklart.

Skattesatserna för perioden 1 maj - 30 september är följande:

AVGAS 100 LL: Energiskatt 3:67 kr/liter + koldioxidskatt 2:64 kr/liter = 6:31 kr/liter

AVGAS 91/96 UL: Energiskatt 2:77 kr/liter + koldioxidskatt 2:64 kr/liter = 5:41 kr/liter 

JET-A1: Energiskatt 1:551 kr/liter + koldioxidskatt 2:292 kr/liter = 3,843 kr/liter.

Om inget nytt inträffar höjs ovan energiskatter med  1:05 kr/liter den 1 oktober 2022.


Inom flyget är viss verksamhet såsom brandflyg, havsövervakning genom frivilliga flygkåren, flygutbildning mm. befriade från skatter genom ett restitutionsförfarande. För de som har denna typ av verksamhet och som har eget lager kan det vara praktiskt att först använda tidigare inköpt lager med högre skatter för denna avdragsgilla verksamhet och låta den verksamhet som inte omfattas av detta att komma i åtnjutande av de lägre skatterna omedelbart efter nästkommande inköp av bränsle i bulk med de lägre skatterna. För de som tankar luftfartyg direkt från bränslebolag vanligen på större flygplats skall de nya bränsleskatterna gälla redan från den 1 maj. Det rekommenderas att kontrollera så att berörd flygplats dock inte ligger inne med lager med de tidigare och högre skattesatserna vilket kan vara fallet på vissa kommunala flygplatser som säljer i egen regi.


heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map