Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

25

Blyfri flygbensin - skatt som blyad ?

27 May 2008

Riksdagens beslut att beskatta flygbensin innebär att beskattningen skall ske utifrån miljöegenskaperna för bilbensin.
Riksdagen har nämligen inte fattat beslut om miljöklassning av flygbensin varför miljöklassningen skall ske som om flygbensin vore bilbensin.
 
Hjelmco Oil har därför skrivit till Miljödepartementet och
begärt att Hjelmco:s blyfria AVGAS 91/96 UL ur skatte- synpunkt klassas som blyfri bilbensin miljöklass 2. Det naturliga hade dock varit att få AVGAS 91/96 UL klassat som alkylatbensin eftersom den är en alkylatbensin - men denna speciella klass av alkylatbensin är reserverad för ett särskilt miljöprojekt med båtar och med särskilt tillstånd från EU.
 
Avsaknaden av miljöklassning av flygbensin stöter på problem eftersom flygbensin och bilbensin är helt olika och parametrar som används för att miljöklassa bilbensin inte alls säkert är relevanta när det gäller flygbensin.
 
Hjelmco:s superrena alkylatflygbensin AVGAS 91/96 UL som i praktiken är bättre ur miljösynpunkt än vanlig alkylbensin är också c:a 30 ggr bättre ur miljösynpunkt är bilbensin miljöklass 1. Vårt blyfria flygbränsle riskerar nu att hamna utanför klassificeringen som blyfri bensin och därmed bli beskattad som om bensinen vore blyad och av sämsta miljöklass.
 
Ironiskt nog så har Hjelmco:s alkylatflygbensin i en tidigare komposition gränsat till att uppfylla kraven för miljöklass 2 bilbensin men bränslet har vidareutvecklats ur miljö- och flygsäkerhetssynpunkt.
Skillnaden mellan den gamla kompositionen och den nuvarande innebär bl.a. att den nya ger brandfarlighetsklass Mycket Brandfarlig, medan den gamla gav klassificeringen Extremt Brandfarlig.
 
Vid ett ev. haveri kan skillnaden mellan de olika brandklasserna utgöra skillanden mellan liv och död.
Den nuvarande kompositionen innebär också av avdunstningsbenägenheten minskar vilket är synnerligen viktigt ur miljösynpunkt. 
 
Nuvarande beskattning för blyfri alkylatbensin är 3:66 kr/lit, blyfri bilbensin miljöklass 1 5:29 kr/lit, blyfri bilbensin miljöklass 2 5:32 kr/lit och för övrig bensin inkl blyad bensin 6:03 kr/liter.
 
Hjelmco:s skrivelse till Miljödepartementet framgår till höger. 

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map