Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

24

Luftfartsverket föreslår skatt på AVGAS

23 December 2004

I Luftfartsverkets regleringsbrev 2004 fick LFV i uppdrag av regeringen att utifrån Rådets direktiv 2003/96/EG utreda förutsättningarna för skatt på flygbränslen. LFV:s rapport anger på dess sida 25, 1:a stycket att skatt ur transportpolitisk synvinkel på flygbensin kan ses som motiverad och måste om den införs omfatta både kommersiell och icke kommersiell verksamhet.
För fotogendrivna luftfartyg anges att frågan är mer komplicerad varför utredningen lämnar denna fråga öppen, dvs. ser inga motiv för att skatt skall införas för denna
konsumtionsgrupp, trots att den är mångfalt större och skulle kunna hanteras av Riksskatteverket med ett visst mått av lönsamhet, vilket inte gäller för flygbensin.

 

 

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map