Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

14

Förslag om utökad skatt på flygbränsle avvisas av tunga remissinstanser.

24 August 2014

Finansdepartementets förslag på skärpt beskattning av flygbränsle möter hårt motstånd från flera viktiga remissinstanser. Förslaget är ursprungligen initierat av EU-kommissionen.

Skrivelserna från de som avvisar departementets förslag återfinns högst uppe till höger i en samlad PDF med text ”Remissvar som inte stöder förslaget..”.

De instanser som stöder departementets förslag eller icke uttalat sig återfinns under samlad PDF med text ”Remissvar som stöder förslaget eller inte har någon åsikt-". 


Det skall bli intressant att se vad regeringen kommer att göra.

Se även https://www.hjelmco.com/news.asp?r_id=137606


Bland de som  avvisar departementets förslag skriver följande:

MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap:

"...vill Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) påpeka önskvärdheten av att bränsle som förbrukas i samband med utbildning eller träning för sådana uppdrag kan betraktas som skattefritt." 

Jordbruksverket:

" ...önskvärda i att skattebefrielsen även får omfatta de flygningar som i det allmännas intresse och på offentligt uppdrag sker i privat eller ideell regi för övervakning vid skogsbrandfara. ...Verket vill här peka på den risk för konkurrensolikhet som uppkommer då samma typ av verksamhet kommer att beskattas på olika sätt beroende på vilken aktör som utför den nu aktuella verksamheten."

Sjöfartsverket:

"... För att de frivilliga organisationerna ska kunna klara sina uppdrag är det av stor betydelse att de kan utbilda sina medlemmar samt både arrangera egna och delta i myndighetens övningar. Det är av största vikt att de ekonomiska förutsättningarna för detta inte försämras genom nuvarande förslag."

Svenska FlygBranschen:

" ...Privata flygningar, flygningar inom ramen för FFK och inom olika flygklubbar utgör en viktig del av samhällets beredskap för varierande händelser. Privatflygare har många gånger avgörande betydelse för räddning människoliv i samband med olyckor. Privatflygare är en viktig resurs både för privat och offentlig näringsliv i flera olika sammanhang. "

Frivilliga Flygkåren FFK:

"Frivilliga Flygkåren, FFK, anser att analysen av de effekter som en bränsleskatteökning skulle innebära bygger på felaktig grund och kommer att kraftigt begränsa FFK:s kapacitet som en del av landets krisberedskap.  FFK hävdar att EU:s direktiv inte måste följas om det innebär att en för landet viktig resurs inom krisberedskapen kommer att hotas av nedläggning." 


heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map