Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

20

Förvaltningsrätten har ingen tillsyn över Transportstyrelsen

26 March 2013

2013-04-11 Denna dom är nu överklagad se även https://www.hjelmco.com/news.asp?r_id=111467

2013-07-22 Se även https://www.hjelmco.com/news.asp?r_id=118863

Förvaltningsrätten i Linköping har i dom den 25 mars 2013 meddelat en företagare på Bromma flygplats att den inte kan ta ställning till frågor som Transportstyrelsen undvikit att fatta beslut om. Rätten har också meddelat att den inte är tillsynsansvarig över Transportstyrelsen.

Transportstyrelsens beslut att inte fatta något beslut kunde enligt styrelsen överklagas till Förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten menar dock genom att styrelsen valde att inte fatta beslut om någon åtgärd gentemot Bromma flygplats finns inget beslut att överklaga.

Att inte fatta ett beslut är också ett beslut som kan få samma konsekvens för berörda som ett fattat beslut. Men genom att inte fatta beslutet, undviker myndigheten klander samt förhindrar den prövning som lagstiftaren avsett skall kunna ske inom ramen för aktuell lag.

Företagaren på Bromma flygplats hade under 2012 i skrivelse till Transportstyrelsen begärt att styrelsen skulle kontakta Swedavia AB på Bromma flygplats och tillse att reglerna för inskränkning av företagarens verksamhet följde EU:s marktjänstdirektiv och lagen om marktjänster (2000:150) samt att företagaren skulle anvisas mark för marktjänstens bedrivande.

Transportstyrelsen beslutade att inte vidtaga någon åtgärd med anledning av företagarens skrivelse - trots att styrelsen vid samma tidpunkt behandlade en ansökan från Swedavia AB om inskränkningar av den berörde företagarens verksamhet.

Domen kan laddas ned från det övre högra fönstret.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map