Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

17

Rätt markarrende på Bromma Flygplats är 119:65 kr/m2 i 2013 års prisnivå

05 January 2013

Stockholms Stad har i egenskap av markägare fastställt som marknadsmässigt arrende 119:65 kr/m2 för Bromma flygplatsområde i 2013 års prisnivå eller  115 kr/m2 uppräknat 2 % årligen från år 2011.

Swedavia AB arrenderar Bromma Flygplatsområde från Stockholms Stad för 1 kr/år. Arrendet innebär en kraftig subvention från Stadens sida för flyget.

Swedavia AB har under år 2011 sagt upp i huvudsak allt affärsflyg på flygplatsen för avflyttning. Visst affärsflyg har erbjudits att stanna kvar och arrendera mark med en första prisindikation om 910 kr/m2 som sedermera sänkts till 670:- kr/m2.

Flygplatsens verksamhet regleras bland annat av Chicagokonventionen och dess artikel 15 - "Airport and similar charges". Chicagokonventionen vilken är antagen av Sverige hanteras av Förenta Nationernas flygorgan ICAO. Sverige är medlem av ICAO. ICAO har utarbetat policies för flygplatsavgifter (Doc 9082). Dessa policies har underliggande document såsom Airport Economics Manual (Doc 9562).

Airport Economics Manual har i sin paragraf 6.37 (se PDF högst uppe till höger) angivit att markarrende på flygplatser för exempelvis hangarer kan tagas fram genom att använda markarrenden för närliggande markområden.

Stockholms Stad har under 2011 tecknat avtal med Ekesiöö Bygg som erhållit en option att arrendera eller köpa 20.000 m2 mark omedelbart invid Bromma flygplats (se Pdf fil uppe till höger "Kartbild") väster om Bällstavägen och nedanför Bällsta radartorn. Som framgår av bifogade Pdf fil "Avgiftsnivå"  § 9 uppe till höger är det marknadsmässiga markarrendet satt till 115 kronor/m2 alternativt ett markvärde om 2300 kronor/m2 båda i 2011 års värde. En uppskrivning får göras med 2 % årligen.

Swedavia har under 2012 antagit regler vad avser Code of conduct för de som levererar tjänster till Swedavia. Samtidigt har Swedavia i samma regler fastlagt att reglerna även gäller dem och samtliga anställda inom Swedavia.

Swedavias Code of Conduct (som framgår av bif PDF uppe till höger) anger att det är en självklarhet att Swedavia följer gällande konventioner inom dess verksamhetsområde. En sådan konvention är självklart Chicagokonventionen.

Swedavias erbjudande om markarrende för 910 kr/m2 sedemera sänkt till 670 kr/m2 är således nästan 6 gånger högre än det pris som Stockholms Stad fastställt som marknadsmässigt vid affären med Ekesiöö bygg.

Swedavias egen Code of Conduct innebär att rätt markarrende på Bromma Flygplats under år 2013 kan räknas fram till att vara 119:65 kr/m2. (115x1,02x1,02)

 

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map