Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

19

Förenklad rutin vid skatteretur

28 January 2009

Skatteverket har nyligen godkänt att bensindrivna luftfartyg som uteslutande (100 %) används i verksamhet som medger skattefrihet kan tillämpa förenklade regler vid redovisning av vad som är förbrukat och inte förbrukat av inköpt flygbensin.

Problemställningen

När en kommersiell verksamhet köper in flygbensin för vilken 100 % skatteåterbetalning kan ske redovisas i företages bokföring den inbetalda skatten som en fordran på staten tills dess själva återbetalningen har skett.

När själva ansökan om återbetalning av skatt skall ske för respektive kvartal görs en selektering av berörda konton i bokföringen just för det aktuella kvartalet/n.

Därvid uppstår ett problem - då flygplanet i sig kan lagra flygbensin. Detta innebär i normalfallet att allt inköpt bränsle i sig inte är förbrukat vid tidpunkten för restitutions- ansökan. 

Lagen anger att det är syftet med bränslets förbrukning  som avgör om rätt till återbetalning av skatt kan ske eller ej. Om ett bränsle i fysisk bemärkelse inte är förbrukat kan därvid inte heller avgöras om återbetalning av skatt kan ske.

God bokföringssed, enligt Bokföringsnämnden, anger dock att bränsle som är inköpt till fordon och fartyg anses som förbrukat när tankningen avslutats.

Skatteverket har helt nyligen meddelat att inköp av flygbensin för förbrukning som medger 100 % skatteåterbetalning anses som förbrukat samtidigt som bränslet fyllts i luftfartyget.

Detta innebär att vid ansökan om återbetalning av skatt behöver företaget inte ta hänsyn till vad som eventuell kan finnas i flygplanets bränslesystem. Det räcker således att utgå från vilket kvartal bränslefakturorna är utställda och sammanställa den inköpta volymen enligt faktorna.

Genom detta beslut förenklas redovisningen avsevärt  för firmaflygplan och företagsflyg.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map