Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

20

Skatteverkets information om den nya bränsleskatten

19 May 2008

INFORMATION AVSEENDE BESKATTNING AV FLYGBRÄNSLE
 
Riksdagen har beslutat om följande ändringar i lagen (1994:1776) om skatt på energi. Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2008.
Flygbränsle som förbrukas i luftfartyg när luftfartyget används för privat ändamål ska beskattas.
 
Den som förbrukat flygbränsle i luftfartyg när luftfartyget används för annat än privat ändamål, kan ansöka om återbetalning av betald skatt kvartalsvis i efterskott. Återbetalning medges dock inte för annan bensin än flygbensin. Återbetalning för flygfotogen medges endast för den som inte är skattskyldig eller skattebefriad förbrukare.
 
Flygfotogen kan även i fortsättningen köpas in skattefritt om det tankas direkt in i luftfartyget eller köps av den som är godkänd som skattebefriad förbrukare. Den som köpt flygfotogen skattefritt och sedan förbrukat det för privat ändamål blir skattskyldig och ska anmäla och deklarera skatten. 
 
För att förhindra att obeskattade lager av flygbensin byggs upp inför ikraftträdandet av de nya reglerna, införs en särskild lagerskatt på den flygbensin som finns i lager den 1 juli 2008. Detta gäller dock inte flygbensin som är avsedd att förbrukas i luftfartygs-motorer i provbädd eller i liknande anordning.
 
Den som den 1 juli 2008 har ett lager av flygbensin överstigande1 000 literär skyldig att betala lagerskatt för den överskjutande mängden. Lagerskatt tas dock inte ut på flygbensin som lagras i ett luftfartyg. Lagerskatt tas inte heller ut på flygbensin som lagras i en upplagshavares godkända skatteupplag.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map