Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

16

Betänkande från Skatteutskottet

15 April 2008

 

Utskottet tillstyrker regeringens förslag om beskattning av flygbränsle som förbrukas i ett luftfartyg, när luftfartyget används för privat ändamål (prop. 2007/08:122). Förslaget är föranlett av att det EGrättsliga undantag som Sverige har haft på området upphörde att gälla den 1 januari 2007. Utskottet ställer sig även bakom förslaget att införa en särskild lagerskatt på obeskattad flygbensin. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2008. Utskottets ledamöter från Vänsterpartiet och Miljöpartiet har lämnat reservationer till förmån för motionsyrkanden om beskattning av det kommersiella flyget.

Betänkandet i sin helhet framgår som bilaga

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map