Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

2

Upprop till Sveriges alla flygare - framför Din synpunkt till Finansdepartementet

25 January 2008

TILL SVERIGES ALLA FLYGARE
 

EU-kommissionen har ålagt Sverige att beskatta s.k. "privat nöjesflygning". Denna utgör enligt Statens Institut för Kommunikationsanalys c:a 10 % av allt svenskt bensindrivet flyg . Finansdepartementet tycker dock att beskatt-ning utifrån syftet med flygningen blir krångligt och vill istället beskatta 100 %,dvs allt flyg där bensin är drivmedel.

Det skattebelopp som kommissionen ålagt Sverige att infordra på s.k. "privat nöjesflygning" är enligt EU:s mini-mumskattesats c:a 2 miljoner kr/år. Finansdepartementet föreslår dock, självpåtaget, istället c:a 20 miljoner kr/år. En beskattning av flygbensin oavsett hur skatten utformas kommer att få konsekvenser för det svenskt allmänflyg. Enligt en översiktlig marknadsanalys som Hjelmco har gjort finns risk för en halvering av förbrukningen av flygbensin i Sverige till ca 2,5 miljoner liter/år. Om detta inträffar kan också följande hända:

1. En halvering av flygtiden innebär att halva flygplansflottan, ca 1000 plan, blir överflödiga, alternativt att värdet på hela flygplansflottan halveras, vilket skulle ge en förlust om ca 500 miljoner kronor. 
2. Ca 200 flyglärare och mekaniker behövs inte längre.
3. Ca 25 flygplatser kan försvinna, ty flygklubbars verksamhet uppnår ej kritisk massa.
4. Ca 500 arbetstillfällen kopplade till fjällnäring och turism kan försvinna då flygbensin inte kan levereras till flygplatser i glesbygd.
5. På sikt kan 1000 – 2000 flygcertfikat förfalla – det blir för dyrt att flyga.

Alla dessa bedrövligheter med kapitalförstöring och förlust av arbetstillfällen kan inträffa bara för att Finansdepartementet inte vill hantera en skatt till ett värde av ca 2 miljoner kr/år.

Men – loppet är inte kört och vi ger inte upp. Jag föreslår att Du i Ditt remissvar beskriver hur Din verksamhet påverkas och hur det påverkar samhället med risk för förlust av exempelvis kompetens och brist på utbildningsunderlag för kommande piloter för det tunga flyget, risk för begränsningar hos FFK, brandflyg, kraftledningsbevakning, nedlagd ungdomsverksamhet på flygklubben, förlust av arbetstillfällen, försämrade möjligheter till transport, firmaflyg etc. Välj det som träffar Dig och Din samverkan med samhället.

 
Läs Uppropet från Hjelmco.

 

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map