Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

9

Har regeringen ändrat sin syn på bränsleskatterna?

02 November 2022

Finansdepartementet har i promemoria (Fi2022/02850) aviserat förändrade skatter att gälla från den 1 jan 2023   och 3 år framåt. Utgångspunkt för de förändrade skatterna är de skatter som gällde den 1 januari 2022. Utifrån dessa värden sänks för flygbensin energiskatten med 34 öre/liter och höjs koldioxidskatten med 23 öre/liter, dvs en nettosänkning med 11 öre före moms båda att gälla per den 1 januari 2023.

Finansministern har offentligt gått ut  och aviserat en sänkning med 80 öre exkl. moms och 1:00 krona/liter inkl.moms från samma datum.

Ekvationen går ihop på så sätt att den skattesänkning om 40 öre/liter exkl. moms som infördes den 1 maj 2022 och som idag är gällande vid pump räknas in i den kommande sänkningen på 80 öre/liter (exkl. moms) genom att man utgår från bränsleskatterna per den 1 januari 2022. En uppskrivning sker sedan av skattesatserna per den 1 januari 2022 genom ett s.k. jämförelsetal (ungefär som en indexering pga av inflation). Sammantaget blir sänkningen 11 öre/liter före moms.

Hjelmco Oil har i sitt remissvar till regeringen avstyrkt förslagen då en risk finnes att erhålla en "svekdebatt" i de fall promemorian följes.

Hjelmco Oil har även i sitt remissvar hemställt att regeringen föreslår riksdagen att blyfri flygalkylatbensin som tillverkas att följa internationell standard för flygbensin erhåller samma skattesats som vanlig alkylatbensin enligt svensk standard. Flygalkylatbensin enligt internationell standard har nämligen flera miljöegenskaper som är bättre än alkylatbensin enligt svensk standard. Bland annat återfinns lägre ångtryck och snävare destillationsintervall. Lägre ångtryck gör att flygalkylatbensin är mindre dunstningsbenägen och det snävare destillationsintervallet ger upphov till färre sotpartiklar vid förbränningen i motorn. Blyfri flygalkylatbensin som oftast används i mindre propellerdrivna flygplan skulle om det beskattades som alkylatbensin som ofta används i mindre fritidsbåtar erhålla en sänkning av energiskatten med 2:11 kr/liter. En sänkning av energiskatten handlar om rättvisa enligt Hjelmco Oil.

Remisstiden för finansdepartementets promemoria utgår den 3 nov 2022.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map