Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

16

Regeringen föreslår sänkta bränsleskatter för flyget.

14 October 2017

Flygbränslen som jet-a1 och flygbensin beskattas vid annan användning än kommersiell flygning på liknande sätt som bilbensin och vanlig diesel. Regeringens förslag att gälla per den 1 juli 2018 får därvid som konsekvens att dessa flygbränsleskatter sänks och i vissa fall dramatiskt. Koldioxidskatten på jet-a1 sänks med hela 1:10 kr/liter och energiskatten sänks med ytterligare 31 öre/liter, dvs sammantaget 1:41 kr/liter. Även skatten på flygbensin sänks, koldioxidskatten med 9 öre/liter och energiskatten med 21 öre/liter, dvs sammantaget 30 öre/liter. Flygbränslen som till mer än 98 % tillverkas från biobaserade komponenter undantages helt från bränsleskatter. 


Nedanstående text återges med tillstånd av Pricewaterhousecoopers och är hämtat från deras skatteblogg Tax matters.


Beskattning av bränslen

En reduktionsplikt införs för låginblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränsle

Från och med den 1 juli 2018 föreslås att en reduktionsplikt för drivmedel införs. Nivån föreslås bli 2,6 procent för bensin från 1 juli 2018, och 19,3 procent för diesel. Året därpå gäller 2,6 procent respektive 20 procent, från 2020 4,2 procent respektive 21 procent. En indikativ målnivå på 40 procent anges för 2030, med regelbundna avstämningar 2020-2030. Drivmedel som omfattas av plikten föreslås träffas av full koldioxid- och energiskatt, oavsett förnybarhetsandel. Eftersom regeringen vill motverka en prisökning vid pump sänks koldioxid- och energiskatten på drivmedel. Höginblandade biodrivmedel hålls utanför reduktionsplikten.

Den som enligt lagen om skatt på energi i egenskap av upplagshavare eller varumottagare är skattskyldig för ett reduktionspliktigt drivmedel föreslås ha reduktionsplikt och ska anmäla det till tillsynsmyndigheten.

Om den som har reduktionsplikt har minskat utsläppen mer än vad som krävs, får överskottet genom en överenskommelse överlåtas till någon annan som har reduktionsplikt för samma typ av drivmedel och för samma år så att denne kan tillgodoräkna sig minskningen.

Den reduktionspliktige ska senast den 1 april varje år redovisa till tillsynsmyndigheten i vilken utsträckning och hur reduktionsplikten har uppfyllts under det föregående kalenderåret. Tillsynsmyndigheten föreslås kunna ta ut en reduktionspliktsavgift av den som har reduktionsplikt och inte har uppfyllt plikten för ett kalenderår.

Den nya lagen om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och i dieselbränslen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018 och ändringarna i den lagen ska träda i kraft den 1 januari 2019 respektive den 1 januari 2020 i fråga om hur stor reduktionsplikten ska vara från och med dessa år.

Jämfört med nuvarande regler beskattning av drivmedel så är en förutsättning för att införa ett reduktionspliktssystem att bensin och dieselbränsle beskattas på ett sådant sätt som inte innebär att statligt stöd i EU-rättslig mening ges för de andelar av motorbränslet som framställts av biomassa. Reduktionsplikten föreslås därför inte kombineras med skattebefrielse för dessa andelar.

Beskattning av bensin och dieselbränsle som omfattas av reduktionsplikten

Vid bestämmandet av koldioxidskattesatserna på bensin och omärkt dieselbränsle föreslås hänsyn tas till det genomsnittliga innehållet av beståndsdelar som framställts av biomassa i bensin respektive i dieselbränsle som bedöms bli en följd av reduktionspliktssystemet och en justering av bränslets emissionsfaktorer bör göras för att bättre spegla reella utsläpp. Schablonen för hur stor andel av bensin respektive dieselbränsle som utgörs av biomassa bör uppdateras inför ikraftträdandet av de reduktionsnivåer i pliktsystemet som föreslås gälla från och med den 1 januari 2020.

Rätten till avdrag föreslås slopas för energiskatt och koldioxidskatt på de beståndsdelar av bensin och dieselbränsle som framställts av biomassa.

Koldioxidskatten på den totala volymen motorbränsle som beskattas som bensin ska sänkas med 0,09 kronor per liter, det vill säga från 2,66 kronor per liter till 2,57 kronor per liter. Koldioxidskatten på den totala volymen motorbränsle som beskattas som omärkt dieselbränsle ska sänkas med 1 101 kronor per kubikmeter, det vill säga från 3 292 kronor per kubikmeter till 2 191 kronor per kubikmeter.

Energiskatten ska sänkas med 0,21 kronor per liter, det vill säga från 4,08 kronor per liter till 3,87 kronor per liter på bensin och med 307 kronor per kubikmeter från 2 648 till 2 341 kronor per kubikmeter omärkt dieselbränsle, miljöklass 1. Motsvarande sänkningar ska göras av energi- och koldioxidskatterna för bensin och omärkt dieselbränsle som tillhör övriga miljöklasser.

Samtliga sänkningar av energi- och koldioxidskattesatserna föreslås anges i förhållande till den skattenivå som genom gällande indexeringsregler av energi- och koldioxidskatterna på bensin och dieselbränsle kommer att gälla från och med den 1 januari 2018. Indexomräkning av energiskatte- och koldioxidskattesatserna på samtliga bränslen föreslås ske för kalenderåret 2019 och efterföljande kalenderår

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Höginblandade biodrivmedel skattebefrias

Befrielsen från energiskatt föreslås ökas för höginblandad etanol som används i gnisttända motorer (E85) från 92 procent till 100 procent av den energiskatt som gäller för bensin. Befrielsen från energiskatt föreslås för höginblandad Fame öka från 63 procent till 100 procent av den energiskatt som gäller för dieselbränsle. För motorbränsle som utgör bensin eller dieselbränsle och som till mer än 98 volymprocent framställts av biomassa föreslås att 100 procent befrielse från koldioxidskatt och 100 procent befrielse från energiskatt medges för den andel av bränslet som utgörs av en eller flera beståndsdelar som framställts av biomassa.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map