Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

26

Regeringen föreslår en flygskatt

14 October 2017

En skatt på flygresor föreslås införas. Skatten föreslås betalas för kommersiella flygresor och för flygresor med svenskt statsflyg. Privatflyg föreslås inte omfattas. Inte heller bruksflyg (Aerial Works), fraktflyg, militärflyg, annan stats statsflyg, ambulansflyg, eftersöknings- och räddningsflyg, humanitärt flyg, tull- och polisflyg eller skolflyg omfattas av lagen. Skatteplikt föreslås gälla för flygresor med flygplan som är godkända för transport av fler än tio passagerare.

Flygskatt föreslås tas ut för passagerare som reser i flygplan från en flygplats i Sverige. Flygskatt föreslås inte betalas för: barn under två år, passagerare som på grund av teknisk störning, väderförhållanden eller annan oförutsedd händelse inte har nått destinationsflygplatsen och som medföljer vid en förnyad avgång, flygande personal som är i tjänst under flygningen eller transit- och transferpassagerare.

Olika skattenivåer föreslås tillämpas beroende på flygresans slutdestination. Skattesatserna föreslås bli 60, 250, eller 400 kronor beroende på slutdestination. Förslaget innebär en sänkning av skattesatsen jämfört med tidigare förslag. Det flygföretag som utför flygningen ska vara skattskyldigt. Skattskyldigheten inträder när ett flygplan med beskattningsgrundande passagerare lyfter från en flygplats i Sverige.

En årlig omräkning av skattesatserna i lagen om skatt på flygresor föreslås göras för kalenderåret 2019 och efterföljande kalenderår. Omräkningen av skattesatserna baseras på konsumentprisindex (KPI).

Lagen föreslås träda i kraft den 1 april 2018.

Ovanstående text återfinns i Pricewaterhousecoopers skatteblogg Tax Matters och återges med deras tillstånd.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map