Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

4

Vräkningsdom mot företagare på Bromma flygplats överklagas

18 March 2013

En dom utfärdad av Solna Tingsrätt som ger Swedavia rätt att avhysa affärsflyg och av Transportstyrelsen tillstånds- bunden flygverksamhet från Bromma flygplats har överklagats till Hovrätten.

Inför Hovrätten anför företagaren att Solna Tingsrätts dom är felaktig då domstolen inte tagit hänsyn till gällande lag om marktjänster och ett underliggande EG direktiv. För att Hovrätten skall ta upp ett tvistemål erfordras prövnings- tillstånd. Sådant tillstånd ges endast i undantagsfall och svar om prövningstillstånd medges kan ibland erhållas först efter flera månader.

Överklagandet kan laddas ned från det övre högra hörnet.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map