Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

23

AOPA träffar Swedavias koncernledning

21 November 2012

I ett försök att lösa de lokaliseringsproblem som affärs/allmänflyget har på Bromma Stockholms flygplats har AOPA:s ordförande i Sverige Lennart Persson, IAOPA:s Lars Hjelmberg och advokaten Anders Uhnér träffat Swedavias koncernledning den 21 november 2012.

Från Swedavias sida deltog koncernchefen Torborg Chetkovich, Bromma Stockholm flygplats flygplatsdirektör Olle Sundin och juristen Jesper Sandahl.

Mötet avhölls på Swedavias koncernkontor i flygledartornet på Arlanda flygplats och pågick under c:a 2 timmar.

Från affärs/allmänflygets sida framhölls behovet av att gemensamt verka för att Bromma Stockholms flygplats kan fortleva som både en flygplats för det reguljära flyget och för affärsflyget. Genom att Swedavia aviserat planer på en omfattande utbyggnad av flygplatsen har detta väckt ont blod hos ledande politiska företrädare i Stockholms stad. Det finns därför en stor risk att starka krafter engageras för att istället försöka stänga flygplatsen bl.a. därför att Stockholms stad har ett akut behov av mark för att bygga drygt 50.000 nya bostäder.

Från affärs/allmänflygets sida framhölls vidare att ett tvång att innan en flygresa kan påbörjas genomföra en c:a 1 ½ timmes bilresa till Västerås, Eskilstuna eller Nyköping inte är några alternativ.

Bromma Stockholms flygplats är utpekad som riksintresse för vilken det per definition inte kan uppstå markbrist för flygets behov. Därför framfördes bland annat som affärs/allmänflygets uppfattning att Swedavia skall utnyttja de möjligheter som riksintresset medför och aktivt söka mer markutrymme för flygplatsens kommande expansion.

Endast genom säkerställt markutrymme för flygplatsens maximala utbyggnad och trafik finns möjligheter för Swedavia att få rimlig avkastning på planerade investeringar i storleksklassen 4-6 miljarder kronor. Nuvarande arrendeavtal med staden sträcker sig endast till år 2038.

Från affärs/allmänflygets sida överlämnades en skrivelse  till Torborg Chetkovich med punkter där AOPA och IAOPA söker samverkan med Swedavia. Till skrivelsen medöljde även en pärm med omfattade detaljerat underlag.

Swedavia lovade att skyndsamt besvara skrivelsen.

Innehållet i pärmen framgår av bif. sammanställning som återfinns högst uppe till höger.

Själva skrivelsen återfinns som PDF fil högst uppe till höger och raden under liksom en sammanfattning av presentationsmaterialet.
 

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map