Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

26

Miljödom räddar kvar allmänflyget på Bromma flygplats

19 April 2009

Nacka Tingsrätt har vid omprövning av villkor för tillstånd enligt miljöskyddslagen till verksamhet vid Bromma flygplats i dom meddelat att flygplansägare som trafikerar Bromma flygplats och som där avser att tanka flygbensin inte behöver bygga om sina flygplan för att kunna hantera retur av bränslegaser från själva tankningen.

Domen betyder också att Hjelmco Oil i egenskap av bränsleleverantör på Bromma flygplats inte heller behöver bygga om sin tankstation för flygbensin.

Domen är en stor seger för allmänflyget i Sverige och internationellt och om den inte utfallit till allmänflygets fördel på sikt kunnat orsaka totalt stopp för all flygning med bensindriva luftfartyg.

Bakgrunden är att Luftfartsverket i en teknisk beskrivning av verksamheten för Bromma flygplats i november år 1995 uttalat att det skulle vara möjligt att installera återförings-system för bensinångor vid tankning av flygplan samt vid påfyllning av och lagring i cisterner.

Detta tog Naturvårdsverket fasta på och i en miljödom från Stockholms Tingsrätt den 25 oktober 2002 dömdes Luftfartsverket i egenskap av driftansvarig för Bromma flygplats att tillse att gasåterföringssystem skulle installeras vid hantering av flygbensin både vid cisternpåfyllning och flygplanstankning.

Systemet skulle vara konstruerat så att det minskade utsläppet av flyktiga organiska ämnen med 95 % vid cisternpåfyllning och 70 % vid flygplanstankning.

I en uppmärksammad inlaga till Miljööverdomstolen från Hjelmco Oil AB i januari 2003, kunde Hjelmco Oil  bl.a. visa på att om hela Bromma flygplatsområde istället bestod av barrträd skulle den mängd naturliga men farliga kolväten i form av terpener som dessa barrträd släppte ut, med 50 % överstiga den mängd kolväten som släpptes ut från flygbensinhanteringen.

Skulle domstolen då ha ställt krav på att 50 % av barrträden skulle huggas ned?

Ingenstans i världen hade någon utvecklat ett tekniskt system att hantera bensinångor från flygplan och de praktiska problemen med att  bygga om samtliga bensindrivna flygplan som avsåg att trafikera Bromma flygplats med teknik som inte existerade sågs av Hjelmco Oil som oöverstigliga.

Om Nacka Tingsrätt inte lyssnat på sakargument kunde all flygning på Bromma ha stoppats med bensindrivna luftfartyg redan våren 2009 

Det är därtill troligt att andra domstolar, miljönämnder mfl kunde ha hakat på det omöjliga och i princip "groundat" allmänflyget tills ny teknik hade uppfunnits, flygplan byggts om och flygplan och teknik blivit certifierade.

Således all heder åt Nacka Tingsrätt med rådman Torgil Melin och miljörådet Jan-Olof Arvidsson samt de sakkunniga ledmöterna Dan Björklund och Eva Mill. Domstolens beslut var enhälligt.

Ladda ned domen från Nacka Tingsrätt och Hjelmcos intressanta domstolsinlaga. Båda återfinns uppe till höger på denna sida.

(anm. Hjelmcos domstolsinlaga från år 2003 godkändes inte av Miljööverdomstolen då Hjelmco Oil inte ansågs vara part i målet. Endast Luftfartsverket kunde vara part för flygplatsen enligt gällande miljölag. Samverkan har därför skett underhand mellan Hjelmco, bränslebolagen på Bromma flygplats och Luftfartsverket. Domen från Nacka Tingsrätt vad avser hantering av gaser vid tankning av allmänflygplan har vunnit laga kraft. Domen innehåller även andra ställningstaganden vilka överklagats av olika parter till Miljööverdomstolen. För att Miljööverdomstolen skall ta upp dessa överklaganden erfordras prövningstillstånd.)

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map