Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

11

Så här tänker sig Swedavia att bygga ut Bromma flygplats

07 September 2012

UPPDATERAD DEN 14 SEPTEMBER.

Bromma flygplats står inför omfattande förändringar. Detta framgår av nytt kartmaterial som Hjelmco Oil tagit del utav idag den 14 september 2012.

Swedavia har uppgivit att materialet är förankrat och godkänt av VD och Swedavias koncernledning.

Swedavia uppger vidare att det pågår en dialog och utveckling tillsammans med myndigheterna om hur flygplatsen kan gå tillväga för att klara de efterlevnadskrav som idag ställs på verksamheten. Påverkande myndigheter är bl.a. Transportstyrelsen, Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms stad, Miljöförvaltningen i Stockholms stad och SL.

En styrgrupp har bildats för den framtida flygplatsen  som rapporterar till Swedavias VD Torborg Chetkovic. Styrgruppen består enligt uppgift av bl.a. av vice VD Swedavia AB, flygplatsdirektör Olle Sundin, VD Swedavia real estate Jan Egenäs, externa konsulter, teknisk direktör Bromma flygplats Dante Cherco.

Swedavia har till dags dato godkänt investeringar om c:a 150 Mkr för upprätthållande av befintlig trafik och c:a 110 Mkr för bulleråtgärder utanför flygplatsen, det senare med anledning av miljödom.

Projektet framtida Bromma flygplats är enligt Swedavia icke finansierat utan finansieringen avses säkerställas delskede för delskede. Under hösten 2012 förväntas Swedavias styrelse besluta om ytterligare investeringar i storleksklassen 200-300 Mkr.

Swedavia har vidare för myndigheter uppgivit att Bromma Stockholm flygplats i dagsläget inte har full rådighet över flygplatsens ytor då det enligt Plan- och Bygglagen erfordras detaljplan för delar av flygplatsinfrastrukturen, något som man idag saknar.

Swedavia som idag driver Bromma flygplats har i princip sagt upp allt Brommabaserat affärsflyg för avflyttning och huvuddelen av avflyttningarna sker under september månad 2012. Som orsak har angivits markbrist.

Swedavias olika planerade aktiviteter och tidsplaner framgår av pdf-filen högst upp till höger.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map