Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

relimg

AOPA:s initiativ för Brommas affärsflyg - en uppdatering.

22 December 2011

Internationella AOPA (IAOPA) och AOPA-Sverige har vid möte med Stockholms stad den 24 oktober 2011 och Swedavia den 4 november 2011 presenterat ett förslag med hemställan om framtida lokalisering av Brommabaserat affärsflyg till ett område som tidigare använts som brandövningsområde.  Allt enligt förutsättning att flygplatsen byggs ut enligt de ambitioner som Swedavia har aviserat. Se även https://www.hjelmco.com/news.asp?r_id=56530

Swedavia har via sina advokater den 30 november 2011 svarat att de för sin del ser Stockholms stad som primär mottagare av denna hemställan samt att man på grund av Brommafrågans komplexitet i detalj ännu icke kunnat bereda ärendet.

Representanter för IAOPA och AOPA-Sverige har den 21 december 2011 sammanträffat med representanter för Stockholms stad. Vid detta möte lämnades från IAOPA/AOPA bl.a. information om ytterligare uppsägningar för avflyttning som Swedavia lämnat. Dessa berör ex.vis  Bromma hangarförening (bl.a. SAS flygklubb) och samt aktörer som bedriver affärsflyg med tunga jetflygplan. Sammantaget innebär detta nu med något undantag att Swedavia i princip sagt upp allt Brommabaserat affärsflyg för avflyttning.

Swedavias ambitioner att modernisera och bygga ut Bromma flygplats bör logiskt sett innebära att de aktörer som idag är på flygplatsen borde vara beredda på omlokalisering inom flygplatsområdet. Enbart en utökning av stråkbredden vid en tänkbar ombyggnad till banklass 3 C kräver ytterligare c:a 135.000 m2 och därmed en förändring av flygplatsens disposition. Det totala antalet Brommabaserade affärsflygaktörer kan behöva begränsas till c:a ett tiotal helt enkelt på grund av platsbrist. Exempel på aktörer kan vara juridisk/fysiskt person som bedriver underhåll och service av luftfartyg, hanterar författningsmässiga kontroller av  certifikat för flygande personal (FTO=flight training organization), tillhandahåller luftfartyg för affärsflygverksamhet på kommersiell (bolag) och ideell basis (förening), taxiflyg - ambulansflyg, hanterar underarrenden för uppställning av affärsflygplan, driver affärsflygterminal,  flygbränsleverksamhet, etc. En och samma aktör kan även kunna täcka in flera typer av de ovan uppräknade verksamheterna såsom sker idag. En aktör behöver således inte innebära verksamhet med ett luftfartyg.

Swedavias ambitioner med Bromma flygplats är hitintills publikt icke konkretiserade på annat sätt än att söka rådighet över Bromma flygplats markområde i form av uppsägningar av arrenden. Det synes ännu icke finnas några konkreta beslut i form av ett finansierat projekt, med projektledare, budget, personal etc.. Detta är nödvändigt när det berör investeringar i flermiljardklassen. För Swedavia är en projektplan,  spikad inom omedelbar närtid avgörande för om ambitionerna kan realiseras. Normalt är avskrivningstiden på infrastrukturinvesteringar 50 + år. I detta fall kan avskrivningstiden bli så kort som 18 år, dvs tiden 2020 - 2038 då nuvarande arrendeavtal förfaller. Det är inte möjligt att få lönsamhet med en sådan kort avskrivningsperiod så det finns en eller flera okända parametrar här som f.n. är okända för utomstående.

Till Stockholms Stad har Swedavia ännu icke inlämnat förslag av vad man vill göra på flygplatsen och stadsbyggnadskontoret har därvid inte kunnat ta ställning till om man ställer sig positiv till ett sådant förslag eller ej. Först när stadsbyggnadskontoret ställt sig positivt kan stadsbyggnadsnämnden (med företrädare för politiska partier) besluta om att planarbete får påbörjas eller ej. En så kallad "startpromemoria" måste därvid upprättas av handläggare på stadsbyggnadskontoret. För exempel på hur en sådan "startPM" kan se ut med innehåll och upplägg -  se PDF högst uppe till höger.

Vid mötet den 21 december överlämnades en skrivelse till staden där IAOPA och AOPA begär att Stockholms stad tar ansvar för och säkerställer att arrendeavtalet för Bromma flygplats mellan Staden och Staten (sedermera Swedavia) uppfylls. Detta avtal anger klart och tydligt att Stockholms stad genom subvention av arrende (1 krona per år) ställt krav på flygplatshållaren (Swedavia) angående flygplatsens verksamhet. Båda parter har accepterat att flygplatsen skall vara en flygplats för affärsflyget. Efter att Swedavia nu verkställt sina uppsägningar för avflyttning och utan erbjudanden till de uppsagda att omlokalisera inom flygplatsen kan Bromma enligt IAOPA/AOPA-Sverige inte betecknas vara en affärsflygplats längre. Affärsflygorganisationerna har därför skriftligen framfört att man förväntar sig att Stockholms stad skyndsamt agerar och tillser att rättelse sker eftersom ärendet enligt Swedavia ägs av Stockholms stad. 

Från stadens sida fanns inget att meddela vad avser IAOPA/AOPA-Sveriges förslag (se tidigare) främst beroende på att Swedavia ännu inte inlämnat något förslag till staden vilket tyder på att bolaget ännu inte konkretiserat sig d.v.s. i klartext - man vet inte vad man vill och kan göra.

IAOPA/AOPA-Sveriges skrivelse till Stockholms stad återfinns som PDF högst uppe till höger. heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map