Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

relimg

AOPA tar initiativ för affärsflyget på Bromma

07 November 2011

Vid en presentation för på Bromma uppsagda arrendatorer den 7 nov 2011 redodgjorde AOPA Sveriges ordförande Lennart Persson för de initiativ som organisationen vidtagit med anledning av att affärsflyget blivit uppsagt från Bromma flygplats. 

Inom AOPA som är riksorganisation för bl.a. svenskt affärsflyg har under sommaren och hösten utarbetats ett förslag som innebär att uppsagda arrendatorer på Brommas nordvästra område skulle kunna flytta till ett område inom flygplatsen som tidigare använts som brandövningsområde. 
Området som är c:a 20.000 m2 stort används ej idag av flygplatsen för flygändamål och är beläget söder om banan och bedöms inte störa flygplatsens tunga linjetrafik som återfinns på flygplatsens norra del. 
Det har också en redan idag egen befintlig fordonsinfart från sydväst varvid penetrering inte behöver ske av område som är säkerhetsklassat för vanliga passagerare i tung luftfart. Kraftiga jordvallar c:a 4 meter höga omger området och verkar även som bullerdämpande mot omgivningen.
Förslaget har presenterats för Stockholms Stad den 24 oktober och för Swedavia den 4 november.
En indikation på berörda parters inställning till förslaget torde kunna förväntas under slutet av november -
början av december månad 2011.
Området sett utifrån Google-map framgår av bifogad pdf högst uppe till höger.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map