Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

20

Vad omfattar begreppet ''affärsflyg'' när det gäller Bromma flygplats?

14 May 2011

Begreppet "affärsflyg" används i flera sammanhang när det gäller Bromma flygplats. För att en korrekt tolkning av arrendeavtalet för Bromma flygplats skall kunna ske har Stockholms stad och Luftfartsverket (staten) definierat detta begrepp i tilläggsavtal till 1994 års avtal om upplåtelse av Bromma flygplats. Under punkt 3 i detta tilläggsavtal från år 2001 (sid 122 i PDF Brommaavtal samling uppe till höger) vilket är godkänt av vid den tidpunkten sittande regering definieras affärsflyg på Bromma flygplats som "taxiflyg och firmaflyg". Med firmaflyg "menas flygning med eget eller inhyrt flygplan som utförs i förvärssyfte dock ej skolflyg".

Firmaflyg med inhyrt flygplan kan ske exempelvis genom att en företagare hyr ett flygplan exempelvis genom SAS Flygklubb eller Stockholms Affärsflygklubb. Med förvärvssyfte skall ses att resans syfte är göra affärer dvs för uppdrags- givarens vinning. Vad som är firmaflyg finns definierat i Luftfarsinspektionens definitionssamling som säger "Privatflygverksamhet som bedrivs för företags eller organisations egen räkning och inte mot ersättning från utomstående och som utgör en mindre del av företagets eller organisationens verksamhet."

För exempel på hur begreppet "affärsflyg" används i sammanhang kring Bromma flygplats - Se även https://www.hjelmco.com/news.asp?r_id=39511

Gamla Brommaavtal liksom Luftfartsinspektionens deifintionssamling återfinns som separata PDF högst uppe till höger.


heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map