Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

22

Kurser, Föreståndare brandfarliga varor - information

02 August 2011

Från Tord Börjesson har vi fått följande information angående kurser för föreståndare.


" Den 1:a september 2010 trädde den nya lagen och förordningen om brandfarliga och explosiva varor i kraft

Den nya lagen med sin förordning har ändrat på mycket och lägger även större ansvar på tillståndshavarna och deras föreståndare.

Man har t.ex. flyttat upp kravet på att tillståndshavare skall utse en eller flera föreståndare från 36§ förordningen i nuvarande regler (1988:1145) till 9§ i nya lagen. (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Man säger i propositionen till lagen t.ex. ” regleringen förs in i lagen för att markera att föreståndarkravet är ett grundläggande krav vid tillståndpliktig hantering”.

Detta medför att brist på kompetenta föreståndare kan lagföras och utredningen om lagen (SOU 2006:16) säger Utredningen anser att straffansvaret i första hand skall riktas mot den eller de som driver verksamheten. Det är denne eller dessa som måste se till och ha ansvaret för att uppställda regler följs. Därutöver skall straffansvaret riktas mot den eller de som fått befogenhet att ansvara för hanteringen, vilket kan vara t.ex. föreståndaren. Om föreståndaren inte följer det som åligger honom eller henne skall han eller hon drabbas av straffansvar.”

Så de kommunala myndigheterna får större makt genom att man gör förordningstext till lagtext och som jag ser det så kommer det att bli många fler domstolsförhandlingar i framtiden då man skärpt upp regelverket väsentligt. Överklagande av t.ex. tillsynsförelägganden skall i framtiden gå via länsstyrelse till förvaltningsdomstol och kan gå ända upp till regeringsrätt om prövningstillstånd erhålls och inte som tidigare till föreskrivande myndighet.

Kurserna i framtiden kommer att belysa detta." 

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map