Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

18

Dokument: Skydd mot olyckor (mallar) utgåva 2021

21 May 2021

Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) skall den som utövar en verksamhet analysera risken för olyckor och ta fram en dokumenterad riskanalys.Samma lag föreskriver även att den interna brandskyddskontrollen skall vara dokumenterad. Det skall finnas en larminstruktion och den skall vara uppsatt på flera ställen. Hjelmco Oil har tillsammans med bl.a. Linköpings, Ölands och Landskronas flygklubbar tagit fram en serie mallar som relativt enkelt kan sättas ihop till ett dokument ”Skydd mot olyckor”. Underlaget är upphovs- rättsligt och copyright skyddat och får endast användas av Hjelmco Oil:s depåkunder och för Hjelmco:s bränslen

Nedanstående färdiga mallar finnes:

1)     Organisationsplan för flygverksamheten, ansvar och kontaktdata (2019)

2)     Dokument: Riskanalys för olyckor

3)     a. Dokument: Intern brandskyddskontroll (IBK)

b. Dokument: Intern miljöskyddskontroll/drivmedel (IMK) 

c. Dokument: Riskutredning modell "Bow-tie" (år 2018)

4)     a. Larminstruktion

b. Instruktion för rapportering av tillbud och olyckor

c. Krishanteringsdokument

5)     Explosionsskyddsdokument (2020)

6)     Säkerhetsdatablad

7)     Klassningsplan (2020)

8)     Instruktion: Mottagning av flygbränsle (2019)

9)     Instruktion: Tankning av luftfartyg, daglig-, vecko och årstillsyn

10)   Instruktion: Årstillsyn av drivmedelsanläggning (2021)

11)   Lokala föreskrifter

Dokumentet inkluderar ”Explosionsskyddsdokument” i vilken det som tidigare kallades ”klassningsplan” ingår. Materialet uppfyller Räddningsverkets föreskrift SRVFS 2004:7. Ritningar som ingår i äldre upprättad klassningsplan kan även användas i den nya. Hjelmco har standardritningar i Autocad 2 som bifogas i den aktuella zip-filen. Filerna översändes separat och på begäran. Kontakta Hjelmco via Dina ordnarie kanaler. Mallarna kan sedan anpassas till de förutsättningar som gäller för just Din verksamhet. Vid förnyelse av lagringstillstånd eller vid besiktning av miljöenhet kommer ansvarig myndighet att efterfråga ovanstående dokumentation. Det kan vara praktiskt att vara ute i god tid och göra i ordning dokumentationen före.


heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map