Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

18

Det finns ingen markbrist för flyget på Bromma enligt Transportstyrelsen.

12 January 2013

Transportstyrelsen har den 30 nov 2012 avslagit Swedavias ansökan om att begränsa marktjänsterna på Bromma flygplats till en leverantör - nämligen Swedavias egen marktjänst- organisation. Beslutet återfinns som PDF högst uppe till höger.

Som skäl till ansökan har Swedavia angivit markbrist. Transportstyrelsens avslag baseras bl.a. på att Swedavia för Transportstyrelsen inte kunna visa på att det varken idag eller i framtiden föreligger markbrist på flygplatsen.

På en flygplats förekommer marktjänster exempelvis i form av bagagehantering, påfyllning av bränsle men också hangarplats och parkering. Tjänsterna finns listade i en bilaga i slutet till Lagen om marktjänst (2000:150). Lagen baseras i sin tur på direktiv från EU ( EG 96/67). https://lagen.nu/2000:150

Swedavia har i den 11 november 2011 hos Transportsty- relsen ansökt om begränsning av antalet aktörer som betjänar 3:e part  till två för en period om 5 år. Den 16 april 2012 har Swedavia kompletterat sin ansökan med att begära begränsning till endast en leverantör, dvs sin egen marktjänstorganisation, samt förbjuda s.k. egenhan- tering. Med egenhantering menas exempelvis att en pilot själv utför tankning  eller utför daglig tillsyn av flygplanet. Kompletteringen i april omfattade i princip en uteslutning av hela Hjelmco Oils verksamhet på flygplatsen i form av "organisation och verkställande av tankning och tömning av bränsle inbegripet lagring av bränslet, kontroll av levererad kvantitet och kvalitet."

Efter att synpunkter inkommit i ärendet har Swedavia den 31 oktober 2012 förklarat att ansökan endast avsåg linjetrafik och seriemässig charter, ej allmänflyg inklusive affärsflyg.

Lagen om marktjänst och dess 20 § reglerar de förfaranden som skall tillgripas om brist på mark föreligger: "De disponibla utrymmena skall fördelas mellan dem som utför mark- tjänster, och när så erfordras måste tjänsteleverantörer och användare som bedriver egenhantering vara beredda på att avstå delar av tidigare tilldelade utrymmen för att bereda plats åt tillkommande operatörer eller att utrymmena får disponeras på annat sätt."

Ansvaret för sådana jämkningar och omfördelningar faller på flygplatsens ledningsenhet. Transportstyrelsen har i sitt beslut angivit att de inte kan se att flygplatsledningen uttömt de möjligheter som finns att jämka, omfördela och centrali- sera markanvändningen.

Före ett beslut i en fråga som detta har direkta underhands- kontakter mellan partena Transportstyrelsen och Swedavia förevarit. Transportstyrelsen torde ha gjort klart för Swedavia att det troligen skulle bli ett avslag då Swedavia inte kunna visa på markbrist. Ett beslut från Transportstyrelsen att markbrist inte föreligger vad gäller allmänflyget och affärs- flyget skulle ha blivit förödande för Swedavia i deras nu pågående process med uppsagda markarrenden och pågående avhysningar.

Av denna anledning torde Swedavia ha återtagit sin ansökan hos Transportstyrelsen när det gäller allmänflyg och affärsflyg.

Men genom att Swedavia återtagit sin ansökan i detta avseende har Swedavia därigenom också själva bekräftat att markbrist inte föreligger -- eftersom detta just var den enda orsak som Swedavia angav i sin ansökan.

 

 

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map