Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

26

Swedavia skall inte tillämpa vinstmaximering. Remissvar från Hjelmco Oil

10 July 2012

Hjelmco Oil avfärdar i sitt remissvar till Finansdeparte- mentet ett förslag  att det statliga bolaget Swedavia AB skall bedriva sin verksamhet utifrån vinstmaximering. Förslaget hade ställts i  en statlig offentlig utredning  (SOU 2012:14) angående "Ekonomiskt värde och samhällsnytta - förslag till en ny statlig ägarförvalning".

Hjelmco Oil:s uppfattning grundar sig bland annat på riksdagsbeslutet avseende delningen av gamla Luftfartsverket som innebar att Swedavia AB med förlustgaranti från staten skulle förvalta, driva och utveckla statens basutbud av flygplatser.

Ett statligt bolag med monopolställning som ansvarar för infrastruktur med förlustgaranti från staten och som skapats av det allmänna för det allmännas bästa hör enligt Hjelmco Oil inte hemma bland gruppen företag som skall tillämpa vinstmaximering.

Därtill finns ett antal andra tvingande förutsättningar som förhindrar vinstmaximering såsom drift av verksamhet som utgör riksintresse, internationella regler från FN:s flygorgan ICAO, regler från EU samt svenska lagar.

Hjelmco Oil:s remissvar kan laddas ned från det övre högra hörnet.

Frågor om remissvaret kan ställas till Hjelmco Oil:s vd. Lars Hjelmberg tel 070-6969386

Related info

 

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map