Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

9

Regeringen vill inte ha insyn i Swedavias verksamheter

11 June 2011

Finansmarknadsminister Peter Norman har å regeringens vägnar i beslut daterat den 31 maj 2011 meddelat Hjelmco Oil att man inte vill ha offentlig insyn i Swedavia AB:s verksamheter. Swedavia AB som sedan år 2010 är ett helägt statligt aktiebolag äger och driver Sveriges primärflygplatser under monopollikande villkor. Bland dessa återfinns Bromma och Arlanda flygplatser.

Upprinnelsen till Hjelmco Oil:s begäran om offentlig insyn i Swedavias verksamheter var Swedavias uppsägning av i princip allt hemmabaserat affärsflyg på Bromma flygplats. Hjelmco Oil tillhör ett av ett c:a fyrtiotal företag som är drabbade och begärde i samband med uppsägningarna tillgång till protokoll från styrelsemöte inom Swedavia där berörda beslut sägs ha blivit tagna. Swedavia vägrade därvid att lämna ut berört material. I sin skrivelse till regeringen den 13 februari 2011 ifrågasatte Hjelmco om Swedavia följer de riktlinjer som staten ställer upp vad gäller extern information och då speciellt när det rör generella infrastrukturinvesteringar. Hjelmco ifrågasatte också det moraliska att affärsföretag som under många år betalat in miljontals kronor i skatter skall behöva se sina skattemedel bli använda i statliga bolag som Swedavia AB där medlen är avsedda att orsaka Hjelmco och dess kunder skada.
I en kompletterande skrivelse till Finansdepartementet har Hjelmco Oil den 26 april 2011 även framställt frågan vem som skall tillvarata det allmännas intresse när Swedavia är infrastrukturhållare av statens flygplatser.
I sitt beslut framför Peter Norman att Swedavias verksamhet inte omfattar myndighetsutövning eller hantering av allmänna medel och att verksamheten bedrives på affärsmässiga grunder utan offentliga anslag.
 
Enligt Hjelmco Oil är Peter Normans argument inte övertygande. Statens flygplatser drevs fram till år 2010 genom Luftfartsverket. Flygplatsdriften inom Luftfartsverket har alltsedan år 2005 inte omfattat myndighetsutövning och har bedrivits på affärsmässiga grunder, utan offentliga anslag och med avkastningskrav fastställda av regeringen. 
Regeringens sätt att sköta de statliga företagen har under våren 2011 erhållit omfattande kritik både inom de egna leden och från politiska oppositionen. 
Det är många som undrar varför det skall vara hemligt hur mer än en miljard kronor avses bli investerade vid Bromma flygplats speciellt med tanke på sammanhängande miljöfrågor som buller, avgaser, lukt och pågående frågeställningar kring Nationalarenan vid Råsunda. Det är väl känt att samma bolag som är engagerade vid Råsunda också har engagemang inne på Bromma flygplats.
Hjelmco:s skrivelser och regeringens beslut kan laddas ned från det övre högra hörnet.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map