Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

15

Affärsflyget på Bromma uppvaktar Stockholms Stad inför Swedavias planerade vräkningar.

09 February 2011

Representanter för affärsflyget på Bromma Flygplats Christer Wretlind, verkställande direktör hos Stockmos AB och Lars Hjelmberg, verkställande direktör hos Hjelmco Oil AB har den 8 februari träffat företrädare för Stockholms Stad.

Vid mötet har de båda bolagens företrädare uttryckt stor oro för Swedavia AB:s aviserade vräkningar av i stort sett allt affärsflyg på Bromma Flygplats per den 31 dec 2011 och hemställt att Stockholms Stad:

·        skyndsamt i förhandling med Swedavia säkerställer markytor inom Bromma Flygplatsområde för affärsflyg som vill ha Bromma Flygplats som bas samt att Staten i form av Swedavia tar de kostnader som uppstår vid ev. omlokaliseringar inom flygplatsområdet med anledning av nödvändig omdisposition eller ombyggnation. 

·        genom skyndsam förhandling med Swedavia tillser att nu aviserade uppsägningar icke genomförs och att nuvarande arrendeavtal förlängs på oförändrade ekonomiska villkor och med inskriven rätt till omlokalisering till nya anvisade områden inom Bromma Flygplatsområde och att avtal för nya anvisade områden skall gälla tom år 2038 eller så länge flygplatsen kvarstår.

·        säkerställer och övervakar att affärsflygverksamheten på Bromma Flygplats minst kan bedrivas i den omfattning som gällande miljödom medger

·        i enlighet med nuvarande arrendeavtal och om någon part som bedriver affärsflyg eller reguljär luftfart så påtalar för att användas inom flygverksamhet återtar markområden i omedelbar anslutning till eller inom  Bromma Flygplatsområde som idag är utarrenderade för andra ändamål än flygverksamhet.

·        tillsätter en exploateringsgrupp bestående av representanter från Staden, Swedavia, affärsflyget och dess organisationer för att utveckla nu nedlagt bansystem åt sydväst som permanent etableringsområde för befintligt och tillkommande affärsflyg med hangarer samt lättare industri/verkstads/ handelverksamhet med koppling till och som aktivt använder affärsflyg. (nuvarande övningsområde för bilar och motorcyklar)

·        genom förhandling med Swedavia säkerställer att organisationer som tillhandahåller luftfartyg för affärsflyg genom s.k. blandad verksamhet erhåller tillräckligt antal rörelser för den verksamhet som inte är affärsflyg så att luftfartyg kan erbjudas näringsidkare på gynnsamma villkor. (samma flygplan används till olika ändamål)

·        genom förhandling med Swedavia säkerställer att Stockholms Stads näringsliv och dess affärsflyg, som är skattesubjekt, inte genom Stadens subventionerade avtal med Staten (arrendeavgift 1 kr/år) drabbas av oskäliga avgiftsnivåer för affärsflygverksamheten på Bromma Flygplats.

·        verkar för att befintlig brandövningsplats (36000 m2) på grund av miljöskäl frigöres för utgöra affärsflygområde. (brandövning kan ex.vis ske på Arlanda flygplats)

 

 

 

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map