Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

15

Ingen inblanding av bio-komponenter i flygbensin

05 March 2019

Regeringens utredare Maria Westerstrand har i dagarna lagt fram en utredning ( 340 sidor SOU 2019:11) "Förslag för ökad användning av biojetbränsle".

Uppdraget  bestod i att

  • analysera hur flygets användning av hållbara biobränslen med hög klimatprestanda kan främjas för att bidra till övergången till ett fossilfritt energisystem och minskad klimatpåverkan
  • vid behov föreslå hur det eller de styrmedel som är lämpligast för att minska flygets utsläpp genom användning av hållbara biobränslen bör utformas
  • bedöma vilken inblandning av biobränsle som är rimlig att uppnå när styrmedel som utredningen föreslår ska träda i kraft med hänsyn till tillgång och pris på sådana bränslen samt efterfrågan i andra sektorer
  • bedöma förutsättningarna för att öka inblandningen av hållbara biobränslen över tid utifrån samma faktorer


Vad gäller AVGAS, flygbensin, är utredningens förslag att inte ställa krav på obligatorisk inblandning av biokomponent/er:

Utredningens skriver:

I Sverige används även flygbensin som drivmedel i flygsektorn.
Flygbensin är en volymmässigt mycket liten marknad, omkring 2 000 kubikmeter. Den administrativa kostnaden av att införa en plikt för flygbensin bedöms avsevärt överstiga nyttan av åtgärden och någon plikt för flygbensin föreslås därför inte.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map