Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

17

EU-kommissionen lägger sig i Swedavias vräkning av affärsflyget från Bromma.

16 September 2013

Hjelmco Oil har inlämnat klagomål till EU-kommissionen i Bryssel. Klagomålen rör det statliga flygplatsbolaget Swedavias uppsägningar av arrendeavtal på Bromma flygplats. Enligt Hjelmco Oil innebär uppsägningarna av arrendeavtal att restriktioner infördes för Hjelmco Oils verksamhet. Svensk lag 2000:150 vilken är baserad på EU:s direktiv 96/67 EG anger att sådana restriktioner endast får beslutas av behörig svensk myndighet. 

Behörig svensk myndighet är Transportstyrelsen. Hjelmco  Oil har vid ett flertal tillfällen skriftligen och muntligen under drygt 2 år sökt påkalla Transportstyrelsens uppmärksamhet och begärt skyndsamma åtgärder med anledning av lagen. Några resultat av detta har inte kunnat noteras.

EU-kommissionens frågor till Svenska staten, i det här fallet Näringsdepartementet avser Transportstyrelsens ageranden/ icke ageranden gentemot Swedavia. 

Swedavia står under Transportstyrelsens tillsyn och det bakomliggande EU direktivet 96/67 EG anger i artikel 3.3

"Om ledningsenheter (dvs flygplatschefen på Bromma) är underställda en offentlig myndighets (dvs Transport- styrelsen)  tillsyn eller kontroll skall denna myndighet inom ramen för sina lagstadgade skyldigheter, se till att bestämmelserna i detta direktiv tillämpas."

Transportstyrelsens (TSL) lagstadgade skyldigheter framgår av dess instruktion, förordningen 2008:1300. 

§ 1 anger att TSL skall utöva tillsyn inom transportområdet.

§ 3 TSL skall särskilt ansvara för frågor om 
                 1. krav på infrastruktur 
                 2. kompetenskrav och behörigheter 
                 3. krav på infrastrukturförvaltare 
                 4. nyttjande av infrastruktur 
                 5. villkor för marknadstillträde och 
                     konkurrensvillkor. 

§ 4 TSL skall inom sitt ansvarsområde
                 2. fullgöra uppgifter enligt EU-rättsakter………

Den svenska regeringen skall svara EU-kommissionen före utgången av november månad 2013.

EU-kommissionens brev återfinns som PDF högst uppe i högra hörnet.


heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map