Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

19

Swedavia söker avhysning hos Kronofogden av Bromma arrendator

08 June 2013

Det statliga flygplatsbolaget Swedavia AB har påbörjat sina procedurer med att avhysa affärsflyget från Bromma flygplats. I en första ansökan till Kronofogden begär Swedavia att en förening på flygplatsen träffar uppgörelse med dem om avflyttning om inte avhysning skall ske. Underlaget för detta är en dom i Solna Tingsrätt.

Tvångsmässig avflyttning innebär en inskränkning av marktjänst på flygplats. Sådan inskränkning får endast beslutas av Transportstyrelsen efter ansökan från flygplatsen i enlighet med § 7 lagen om marktjänst 2000:150. Swedavia har inte i det aktuella ärendet ansökt om detta och äger inte själv fatta sådant beslut. Enligt Transportstyrelsens beslut dnr TSL 2012-1939 i ett likartat ärende saknar ett sådant självsvåldigt beslut från Swedavia giltighet.

Eftersom marktjänst på en flygplats fordrar tillgång till mark så finns vanligtvis både ett verksamhets- och ett arrendeavtal. Swedavia har i det aktuella fallet valt att säga upp arrendeavtalet varvid basen för verksamheten  tages bort.

Genom sitt agerande går det statliga bolaget Swedavia  emot intentionerna och målen med EU:s direktiv 96/67 EG och utsätter därmed bolaget och i slutändan de svenska skattebetalarna för ekonomiska och juridiska risker som ett sådant agerande kan medföra.

Underrättelsen om sökt avhysning liksom Transport- styrelsens beslut framgår av PDF högst uppe till höger.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map