Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

29

USA:s miljömyndighet klargör sin uppfattning angående bly i flygbränslen

19 October 2023

USA:s miljömyndighet, EPA har i dagarna publicerat sin uppfattning angående bly i flygbränslen och då främst AVGAS 100 LL och fastställt att blyade bränslen på sikt skall elimineras då de utgör en hälsofara.

https://www.epa.gov/newsreleases/epa-determines-lead-emissions-aircraft-engines-cause-or-contribute-air-pollution

Till skillnad mot Sverige där Hjelmco som pionjär redan för 42 år sedan (1981) etablerade rikstäckande distribution av oblyad flygbensin återfinns idag i hela USA oblyad flygbensin på ett färre antal ställen än i hela Sverige. Som kuriosa kan nämnas att Sverige först år 1986 fick rikstäckande distribution av oblyad bilbensin.

Kunskapen om hur man tillverkar, tillhandahåller och använder oblyad flygbensin är inte utbredd i USA.

EPA:s publicerade uppfattning kommer ha en minimal påverkan på svenskt allmänflyg även om EU:s myndigheter förväntas vidtaga åtgärder.

Sverige har på Hjelmco:s  initiativ och under dess ledning redan genomfört övergången till oblyad flygbensin. Kostnaderna för utveckling, certifiering, tillhandahållande av bränslen liksom infrastruktur såsom tankstationer har till 100 % tagits av Hjelmco Oil. Några bidrag från stat eller övriga har inte erhållits. 

Svenska staten och dess politiker har till och med trots protester från Hjelmco motarbetat Hjelmco:s initiativ genom att under c:a 5 år beskatta Hjelmco:s blyfria flygbensin för bly som inte fanns i det oblyade flygbränslet. Fortfarande förhindrar den svenska staten och dess politiker att Hjelmco:s oblyade flygalkylatbensin erhåller den väsentligen lägre skattesatsen som den mindre rena alkylatbensin till fritidsbåtar erhåller.


Luftfartyg i Sverige som måste ha blyad flygbensin har genom målmedveten information från Hjelmco i stort sett redan utrangerats eller sålts till länder med andra miljöprioriteringar och med minimala konsekvenser för dess svenska ägare.

För allmänflyget i övriga världen återstår en stor omställning.

Studera gärna bifogade PDF uppe i högra hörnet.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map